OZ BRÁZDA s.r.o.
IČO: 28496132
se sídlem: Praha 10, Práčská 1885, PSČ 10600

 Informace a přístup k osobním údajům
dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

 1. totožnost a kontaktní údaje správce: OZ BRÁZDA s.r.o., IČO: 28496132, se sídlem: Praha 10, Práčská 1885, PSČ 10600
 2. subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce
 3. rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy
 4. účely zpracování: poskytování zboží/služeb
 5. právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti
 6. oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing (posílání newsletterů). Z odběru newsletterů je možno se odhlásit v patiččce každého newsletteru.
 7. úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává
 8. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt; u posílání newsletterů do doby odhlášení se z odběru newsletterů
 9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má model určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu obchod@ozbrazda.cz V případě, že se model domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 10. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem
 11. při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

 

 

OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o.
IČO: 62742710
se sídlem: Harlacherova 3321/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10

 Informace a přístup k osobním údajům
dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

 1. totožnost a kontaktní údaje správce: OZ BRÁZDA s.r.o., IČO: 28496132, se sídlem: Praha 10, Práčská 1885, PSČ 10600
 2. subjekty údajů: klienti, dodavatelé správce
 3. rozsah osobních údajů: údaje uvedené v podkladech předaných dodavatelem/klientem správci potřebných pro plnění smlouvy
 4. účely zpracování: poskytování zboží/služeb
 5. právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti
 6. oprávněné zájmy správce: správce provádí přímý marketing (posílání newsletterů). Z odběru newsletterů je možno se odhlásit v patiččce každého newsletteru.
 7. úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci: správce nepředává
 8. doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány: po dobu plnění smlouvy a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt; u posílání newsletterů do doby odhlášení se z odběru newsletterů
 9. Práva dle GDPR: Podle GDPR má model určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu obchod@ozbrazda.cz V případě, že se model domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 10. poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem
 11. při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.